är SPT:s nya avdelning. Syftet är att ge idéer, redskap och reflektioner kring det pastorala hantverket. Det blir korta artiklar som kom­ mer att röra sig över hela den pastorala verk­ligheten: »Hur gör man för att ...? Hur under­ visar man om ...?»

Från SPT:s läsare har det funnits önskemål om en verktygslåda för det praktiska arbetet med allt ifrån dopsamtalets genomförande, konfirmandundervisningen och själavårdens enskilda samtal till andakter på vårdhem eller möten med skolan. Artiklarna vill mer inspi­rera till egen vidare reflektion än vara färdiga manualer, mer ge goda exempel och konkreta tips än vara dogmatiska redovisningar.

Under alla år har predikoutkast och psalm­förslag varit självklara i SPT. Framöver kom­pletterar vi nu med en pastoral verktygslåda med fokus på kyrka och församlingsliv med fördjupande undervisning, goda exempel och konkreta råd. Det blir inte i varje nummer men regelbundet återkommande. Och vi tar gärna emot förslag på ämnen och skribenter för vi kan lära av varandra.

Vi ser att SPT läses alltmer och att intres­set för tidskriften ökar. Med rätta – för SPT vill vara den självklara teologiska tidskriften i församlingsarbetet, en röst för klassisk kris­ten tro i Sverige. Vi märker en ökad längtan efter det genuina, efter det som burit genom martyrkyrka, reformation och väckelsetider och som visat sig bestå genom tider av andlig förflackning.

SPT ser därför också som sin uppgift att inspirera och stötta i det kyrkliga församlingsarbetet. Ska kyrkan växa och leva be­hövs församlingsliv där gudstjänstfirandet står i centrum, med bibel och sakrament som källorna att ösa ur. Att leda församlingsarbete kräver fördjupning och kunskap om varför vi gör det vi gör. Det krävs både teologisk re­flektion och tips och idéer. Kyrkan är något annat och något mer än föreningsliv eller hjälporganisation. Därför kommer den pas­torala verktygslådan även att rymma teolo­gisk reflektion, förankrad i kyrkans tradition, kring församlingsarbetets olika utmaningar. Vi hoppas att verktygslådan, liksom hela SPT, blir läst och bär frukt för Guds rike.