De evangelikala väckelserörelserna är på stark frammarsch. Även i Sverige märks detta. En kombination av vår tids populärkultur, en tydlig kristusförkunnelse och en klassisk kristen moralsyn har visat sig vara attraktiv. Hillsong, som ursprungligen uppstod i Australien, tillhör de nya inslagen med många nyetablerade församlingar inom den svenska kristenheten. Författaren är teol. och fil. dr och docent i kyrkohistoria.

Församlingar som tillhör kyrkosamfund med ursprung och bas i USA, Storbritannien och Australien har grundats i Sverige under 2000-talet i missionssyfte eller av svenskar som sedan anslutit församlingen till ett kyrkosamfund i något av dessa länder. Hillsong Sweden är det mest framgångsrika exemplet på denna trend. Hillsong Sweden är en del av både Pingst FFS och den numera globala pingstkyrkan med namnet Hillsong, vilken har sitt ursprung i den australiensiska pingströrelsen.

Det finns i dag nio pentekostala kyrkosamfund och församlingsnätverk i Sverige, vilka har sitt ursprung i USA, Storbritannien eller Australien. De organiserar svenska församlingar i internationella nätverk men planterar också egna församlingar. Initiativen vittnar om den pentekostala kristendomens genomslag i dessa länder men också om den engelskspråkiga populärkulturens betydelse i världen i dag. Två australiensiska kyrkor har etablerat sig i Sverige efter 2005, nämligen Hillsong Sweden och Christian City Church (C3). Båda har rötter i Assemblies of God i Australien och integrerar klassisk pentekostal teologi och praxis med trosundervisning och lovsång.[1] Kontakterna mellan svensk och australiensisk pingströrelse initierades på 1990-talet och församlingarna kan ses som en långsiktig frukt av det.

Hillsong Sweden är i dag en megakyrka i Stockholmsområdet och betjänar regelbundet cirka 4000 personer där.

Hillsong Sweden har också vuxit ut till ett nätverk av församlingar på sex platser: Stockholm City, Märsta, Södertälje, Jönköping, Örebro och Göteborg. Hillsong Sweden har enligt Pingströrelsens nyutkomna årsbok (2021) 6052 medlemmar. Det är en dramatisk församlingstillväxt med tanke på att församlingen grundades 2006 under namnet Passion Church, vilken något år senare anslöt sig till Hillsong. Grundaren, och nuvarande huvudpastorn, heter Andreas Nielsen. Det som hänt med Hillsong Sweden är emellertid inte unikt utan har motsvarigheter i ett antal storstäder i på båda sidorna av Atlanten. Tillläggas kan att det i Malmö dessutom finns en utpost till Hillsong Copenhagen.[2]

Frihet för lokalförsamlingar, betoning av pastorns roll

Vad är bakgrunden till Hillsongs framgångar? Som alltid finns en rad faktorer som har spelat roll. Assemblies of God i Australien hade 1977 ca 10 000 medlemmar och var en liten tynande pingströrelse med en negativ inställning både till andra kyrkor, till den karismatiska förnyelsen och till populärkulturen i allmänhet.

Men vid rörelsens nationella konferens 1977 utkämpades en strid mellan konservativa och förnyare, där förnyare gick segrande ur striden.
Förnyare drev igenom en decentralisering som möjliggjorde större frihet för lokalförsamlingar och en agenda som innebar att samfundet öppnade för den karismatiska förnyelsen, lovsång och församlingstillväxttänkande. Den större friheten för lokalförsamlingar följdes av en starkare betoning av pastorns roll.[3] Under decenniet som följde planterades en rad nya församlingar i större och mindre städer i Australien. och sedan har samfundet vuxit till ca 400 000 medlemmar i Australien i dag.

Den mest framgångsrika av dessa planteringar var Hillsong Church i Sydney. Pastorsparet Brian och Bobbie Houston grundade församlingen 1983, tillsammans med cirka 45 personer. Tidigt satsade församlingen på att utveckla lovsångsmusiken, som sedan under 1990-talet kom att spridas till alltfler kyrkor världen över och även slå igenom i den profana musikvärlden. En viktig roll i detta spelades av Darlene Zschech (1965–), som var församlingens lovsångspastor 1996–2007 och har skrivit många av Hillsongs mest kända lovsånger. Zschech blev 2003 representerad i Verbums psalmbokstillägg med sången Ropa till Gud (nr 703).

Församlingar i storstäder

Under 2000-talet har Hillsong satsat på att plantera församlingar i storstäder i olika delar av världen, med början i Kiev och London under 1990-talet, Moskva 2007, följt av Stockholm, Amsterdam, New York, Monterrey, Toronto, Köpenhamn, med fler. I dag finns cirka 80 församlingar i nätverket med sammanlagt ca 150 000 medlemmar. Uppbyggnad, organisation och gudstjänstformer styrs centralt och detaljerat. Gudstjänsternas utformning, församlingsorganisationen, musik och förkunnelsen har visat sig mycket framgångsrik i urbana miljöer och når ut till unga människor av alla slag.

Hillsong Church kännetecknas av en kombination av gudstjänstformer, där evangelieförkunnelse och lovsång ackompanjerad av modern popmusik spelar stor roll, och av den baptistiska pingstväckelsens teologi. Den angloamerikanska populärkulturen utgör en självklar bakgrund och referenspunkt för de många unga människor som söker sig till Hillsongs församlingar i olika delar av världen. Gudstjänstformerna har lånat drag av popkonserters dramaturgi men där finns också en mycket tydlig evangelisk förkunnelse följd av uppmaningar till omvändelse, tro och dop. Dopen förrättas ofta i stora offentliga event. Hillsong Sweden har exempelvis efter pandemin haft en stor dopförrättning med ca 100 dopkandidater.[4] Den baptistiska dopseden har av allt att döma förnyats och förstärkts inom Pingströrelsen i Sverige genom Hillsong Sweden. Den pentekostala spiritualiteten med tungotal, profetia och helande, spelar en nedtonad roll i de offentliga gudstjänsterna men uppmuntras i de smågrupper, så kallade groups, som församlingarna är indelade i.

Församlingarna i Sverige är välorganiserade men bygger inte på församlingsmedlemskap liknande det i de äldre svenska frikyrkorna.

De som är med församlingen utgörs helt enkelt av dem som regelbundet deltar i församlingens gudstjänster och groups.[5] Hillsong Swedens återkommande julmusikal This is Christmas har gått för fulla hus i Stockholms största samlingslokaler.[6] Expressen har inte oväntat uppmärksammat att Hillsongs sexualetik är konservativ och att medlemmarna uppmanas att vänta med sex till äktenskap ingåtts.[7] Hillsong har också ett tydligt socialt engagemang i frågor som rör trafficking.[8]

Popmusik och konservativ sexualetik

I en väl genomarbetad masteruppsats har Pontus Tunhaw gjort en jämförelse mellan förkunnelsen hos Hillsong Sweden och Filadelfiakyrkan i Stockholm, vilka sedan jämförts med den tidiga svenska pingstväckelsens i fråga om teologiskt innehåll. Tunhaws slutsats är att Hillsong står närmare den tidiga pingstväckelsens teologi än den äldre systerkyrkan i Stockholm. Eskatologi och pneumatologi spelar dock en mindre framträdanderoll hos Hillsong Sweden än vad den gjorde bland pingstvänner för hundra år sedan.[9]

Hillsongs framgångar är ett vittnesbörd om att tydlig predikan av evangeliet i kombination med samtida populärkultur, modern popmusik, konservativ sexualetik och genomtänkt organisation fungerar utmärkt för att nå en ung urban generation världen över.■

Noter


  1. https://theconversation.com/the-rise-andrise-of-hillsong-and-what-other-australianchurches-should-learn-from-them-94487. ↩︎

  2. Torbjörn Aronson, »Tillväxten av nya pentekostala församlingar 1974–2020», i JanÅke Alvarsson, red.: Pentekostalism i Sverige på 2020-talet, Artos, Skellefteå, 2021, och däri anförda källor och litteratur. ↩︎

  3. Denise Austin, Jesus First. The Life and Leadership of Andrew Evans. Australian Pentecostal Studies Supplementary Series 7, Sydney, 2017, pp. 81–180. ↩︎

  4. Dagen 22.8 2021. ↩︎

  5. Dagen 9.2 2018, se också https://hillsong.com/sweden/sv/. ↩︎

  6. https://thisischristmas.nu/ ↩︎

  7. Expressen 1.9 2019. ↩︎

  8. https://hillsong.com/sweden/sv/ ↩︎

  9. Pontus Tunhaw, Pingstspiritualitet i förändring? En undersökning av predikningar från två svenska pingstförsamlingar i relation till den tidiga pingströrelsen. Master i ledelse og menighetsutvikling, Ansgar Teologiske Høgskole, Kristiansand, 2018. ↩︎