Inför stundande val 1 – Valet av gräddbakelse?

»Friheten att välja är hörnstenen i ett demokratiskt samhälle», skriver politikerna i Stockholms läns landsting. Vad är det i så fall för skillnad på ett demokratiskt samhälle och Hötorgshallen? En avgörande skillnad är att man i ett demokratiskt samhälle ibland måste ha förmågan att välja ett surt äpple framför en gräddbakelse. Eller snarare: man måste kunna inse när man inte har något val... I kundvalsmodellen utbjuds olika varianter och prisklasser av gräddbakelse. I en demokrati måste man ibland kunna utbjuda dikesgrävning. Det senare förutsätter medborgare, inte kunder.

Göran Rosenberg, Moderna Tider oktober 1992

Inför stundande val 2 – Demokrati eller totalitarianism?

En gång hade Roland Huntford varit Skandinavienkorrespondent för The Observer, och man måste fråga sig hur bra han kan ha trivts här. För när han 1971 författade en bok om det svenska samhällssystem som han lärt känna valde han den skoningslösa titeln The New Totalitarians (1972) ... Han beskrev ett politiskt beslutsfattande som i praktiken avgjordes i mycket snäva kretsar bortom de valda församlingar som formellt bekräftade besluten.

Peter Santesson, Axess nr 8/2018

Inför stundande biskopsval 1

Svenska kyrkan är episkopal eftersom det är en kyrka med biskopar. Kyrkoordningen slår fast att kyrkans »episkopala struktur kommer till uttryck i att det finns en biskop i ledningen för varje stift». Men vilka är det som i realiteten leder stiften?

Jonas Eek, KyrkansTidning nr 39/2020

Inför stundande biskopsval 2

Biskopens ledningsuppdrag i kyrkan är ett och odelat. I begreppet »tillsyn och främjande» ryms många aspekter, till exempel administrativa, teologiska, praktiska, andliga och disciplinära, vilka alla på olika sätt hör intimt samman med biskopens teologiska och andliga ledarskap. Det teologiska och andliga ledarskapet är grundförutsättningen för biskopens uppdrag.

Biskopsmötets protokoll 22/10 2019