Samhällsfrälsning
Ekonomhistorikern Robert Nelson förklarar ... att Svenska kyrkan genom seklerna blev så starkt etablerad i den svenska staten att den aldrig förmådde utgöra något egentligt hinder mot sekulariserande rörelser. På så vis kunde socialdemokratin träda in med en ny sorts trosåskådning, där ett nytt slags prästerskap kunde erbjuda »en ny sekulär samhällsfrälsning längs en väg till ett nytt himmelrike på jorden» ... I Sverige kom förändringarna dock med tiden att accepteras, eftersom politiken hade lyckats ersätta gamla värderingar med nya, där »den förenande tron inte längre var den gamla lutherdomen utan en socialdemokratisk ekonomisk religion».

Per Ewert, Landet som glömde Gud (2022)

Vilken kyrka vill Svenska kyrkan vara?
Allvarligast är frågan om vilken kyrka Svenska kyrkan vill vara. Vill hon vara en kyrka där de tjänande prästerna följer sin tro och sitt samvete? Där det är högt i tak och ödmjukheten inför den andres teologiska övertygelse är stor? Eller ska Svenska kyrkan enbart välsigna prästkallet hos dem som ansluter sig till en ur ett globalt kristet perspektiv extrem position? Det vore en kyrka där risken att slå huvudet hårt i det alltför låga taket skulle utestänga många. Men motionärerna kanske hellre ser tomma kyrkor så länge regnbågsmattan ligger på plats i kyrkgången?

Frida Park, Dagen 28/9 2022

Att syssla med sanningar?
Religiösa samfund sysslar med något så ovanligt som absoluta sanningar. Och dessutom med etik grundad i dessa sanningar. Det är väldigt avvikande i dessa tider. I Svenska kyrkans fall har dessa sanningar förändrats ganska mycket på relativt kort tid. 2009 accepterade man att ha två olika sanningar och göra dem likvärdiga. Men sedan den förhandlingen har ledningen gjort mycket lite för att förankra detta utåt. Man har hållit sig till den version som man själv föredrar och låtit den som avviker möta hatet ensam. Det är ett ledarskap som inte skulle accepteras i något börsbolag.

Jacob Sidenvall, Smålandsposten 4/10 2022