Politikernas psalmbok
Det är svårt att idag förstå vilken omvälvande betydelse psalmboken har haft för flertalet generationer. Psalmer har format tänkande, moraliska uppfattningar och enskildas själsliga liv likväl som politiska idéer och kulturliv. När Svenska kyrkans kyrkomöte [...] ska diskutera en möjlig revidering eller en ny framtida psalmbok kommer endast ett fåtal att engagera sig. Om kyrkan för etthundra år sedan kritiserades för att vara präststyrd kritiseras den idag för att vara politikerstyrd. Beslutet inför ett kommande arbete är inte prästers, teologers eller musikers utan fattas av ledamöter från politiska eller politiskt obundna partier

Susanne Wigorts Yngvesson, Axess nr 6/2021

Gudomlig röst
Jag anser att det är med goda skäl som kyrkan förbjuder ett gement, blint och urskillningslöst bruk av de heliga och gudomliga sånger som den Helige Ande har dikterat för David. Vi får inte blanda in Gud i våra handlingar annat än med vördnad och hängiven, respektfull uppmärksamhet. Hans röst är alltför gudomlig för att bara användas till att öva lungorna och smeka öronen; det är samvetet och inte tungan som skall frambringa sångerna.

Montaigne, Essayer bok 1 (1589)

Om kyrkans rum
I en efterkristen kultur där kyrkans förtroende riskerar att erodera och resurser att sina behöver man som samhälle fråga sig vart vi annars ska ta vägen när tillvarons djävulskap ger sig till känna? Vilka alternativa mötesplatser finns? Kommunhus? Folkets hus? Skolans aula? Konsum?

Jonas Eek, Kyrkans Tidning nr 13/2022