Svenska kyrkans avveckling av traditionell mission

Mission betyder sändning. I kyrkans sammanhang är det Jesu Kristi sändning av kyrkan för att vittna och förkunna om honom. Denna klassiska missionstanke tycks ha kommit i skymundan inom Svenska kyrkan sedan Svenska Kyrkans Mission uppgick i Act Alliance. Artikeln redovisar den missiologiska utvecklingen fram till i dag och efterlyser ett förlorat missionsperspektiv. Författaren är professor i religionsvetenskap vid Linköpings universitet.

Det latinska ordet missio betyder sändning. I traditionella kristna sammanhang har därför ordet mission inneburit att kristna missionerat, dvs. sänts ut för att i missionsbefallningens anda, ja, på Jesu befallning, »göra alla folk till lärjungar» (Matt. 28:18–20), det vill säga till medvetna efterföljare av Jesus Kristus,genom dop och undervisning – i missionssituationen ofta i omvänd ordning: genom undervisning och påföljande dop.

Missionstanken var redan från början en del av Kyrkans väsen, missionsuppdraget en del av hennes liv.

Missionstanken var redan från början en del av Kyrkans väsen, missionsuppdraget en del av hennes liv. I den tidiga kyrkan tänkte man sig att varje individ som genom dopet inlemmats i Kristi kropp skulle vara delaktig i missionsgärningen, i Kyrkans missio: alla kristna var i denna mening missionärer. De tänktes förkunna evangelium och föra människor till tro. Tron var personlig men inte privat. Den levdes ut i vardagslivet (diakonia) och stärktes i den interna Kristusgemenskapen (koinonia). Ibland var motståndet mot Kristusbudskapet så hårt att det resulterade i förföljelse och död (martyria).

Fortsatt är, som bekant, förföljelsen högst aktuell på många håll i vår värld. Men där förföljelse finns, sprids också ett trovärdigt budskap. Nu, som i den tidiga kyrkan, är martyrernas blod kyrkans bästa utsäde. Kristendomen spreds, och den tidiga växande kyrkan fick en helt ny situation efter ediktet i Milano 313 och allt det stöd kejsar Konstantin gav densamma under sin regenttid. Kyrkan förblev missionerande, och missionärer sändes inte minst norröver, upp genom Europa.

Denna artikel är för betalande prenumeranter

Betala för en webbprenumeration för att läsa den här och många fler artiklar.

Registrera dig Har du redan registrerat dig? Logga in