Vilket genomslag har pandemiåren med deras påverkan på gudstjänstfirandet och församlingslivet fått? Under nästan två år kom den digitala gudstjänsten att bli det nästan »nya normala». Är det bestående? Är det framtiden med en kombination av det reella och det virtuella, av gudstjänsten i kyrkorummet och på webben? The Rev. Canon Dr Malcolm Grundy argumenterar här för en ecklesiologi där gudsfolket möts i samspelet mellan dem båda, där kommunionen kan ske såväl i platsens som i nätets gemenskap. SPT ser gärna fler artiklar i ämnet framöver.

Författaren har vid sidan av sin prästtjänst verkat som konsult och fortbildare i den engelska kyrkan men även i Svenska kyrkan. Som pensionär är han »Visiting Fellow in the Department of Philosophy and Religion at York St John University».

Artikeln är översatt av Katarina och Lennart Sjöström.

Ända tills helt nyligen har det kristna gudstjänstfirandet byggt på att människor kommer samman och deltar som församling. Covidpandemin har inneburit en utmaning mot detta. Det gick inte längre att komma till kyrkan och ta emot sakramenten. Eller att dela gemenskap i små grupper. Man var tvungen att finna nya kreativa sätt för att bevara församlingsgemenskapen. Nu när pandemin förefaller vara i avtagande undrar man i många församlingar hur man skall ställa sig till att eventuellt fortsätta sända gudstjänster digitalt, direkt eller inspelat.

Innovativa förändringar innebär alltid en utmaning. Det ställs frågor om huruvida tron kan växa och stärkas med hjälp av digital teknik. Påven Franciscus förklarade på Världskommunikationsdagen 2021 att internet öppnar »för stora möjligheter till möten och solidaritet, något i sanning gott, en Guds gåva». Man kan se hur den katolska kyrkan utvecklats från att ha varit avvaktande och försiktig vad gällde nattvardsfirande online till att med Andra vatikankonciliets välkända konstitution Lumen Gentium (kapitel 1) utropa att Kristus är »världens ljus» och att människorna i dag »är tätare förenade genom olika sociala, tekniska och kulturella band».

Denna artikel är för betalande prenumeranter

Betala för en webbprenumeration för att läsa den här och många fler artiklar.

Registrera dig Har du redan registrerat dig? Logga in