Kyrkomusiken och kyrkomusikerna

Kyrkomusikerbristen – en prioriterad fråga för Svenska kyrkan, eller?
De närmaste 10 åren kommer 700 – 900 nya kyrkomusiker att behövas för att ersätta dem som går i pension. Därutöver lämnar ett antal varje år sina anställningar av olika orsaker.
Kyrkomusiken och kyrkomusikern
På senare år har bristen på kyrkomusiker blivit besvärande. Fler går i pension än vad som utbildas. Inom tio år beräknas 40 procent ha gått i pension och det krävs 700 nya för att ersätta dem.
Kyrkomusiken & kyrkomusikern engagerar
I kommentarsfälten märktes att många kyrkomusiker fick ord på vad man upplever.
Att planera musikgudstjänst
Musikgudstjänsten är en genre som riskerar att hamna i ett liturgiskt limbo. I denna artikelbetonar Maria Löfberg, organist, och Markus Leandersson, präst, båda i Falkenberg, hur man som musiker och präst bör tänka och förbereda musiken i kyrkan.
Hållbara och tidlösa psalmer för vår tid
Psalmboken är som en sjungen katekes. I poesins form ska den uttrycka dogmat. Kombinationen av rimmad vers och god musik gör det lättare att lära sig trons grunder än genom katekespluggande. Som folkbok har psalmboken präglat många generationer.

Kristendomens framtid i Europa

Kristenhetens nuläge och vägen framåt
Det Delsol beskriver som en smärta och en besvikelse, ett ofrånkomligt nederlag, är kanske ändå inte en fullständig bild av utvecklingen. Jag tror inte det. Vi kan se mer, och vi förstår dessutom att ingen helt och fullt upprättas på defaitismens, pessimismens eller förtvivlans väg.
Är kristenhetens slut en förutsättning för kristendomens renässans?
När kristenheten som samhällsideologi går hädan och kristendomen inte längre bärs upp av en stats kollektiv, omprövas varje enskild kristens handlingar, tankar och tro gentemot medmänniskor och Gud. Det kan förefalla både tungt och ensamt, men också utgöra startskottet till något bättre.
Fritt fallande förfall?
Innebär detta också slutet för den kristna tron i Väst, som Rysslands ledare vill få oss att hålla för sant? Delsol visar på motsatsen, kristendomen som levande minoritetsreligion, ett ljus i mörkret, med svaghet som styrka.
Västerlandets religionsbyte
När vi en gång förvandlade evangeliet till civilisation dömde vi den i själva verket till undergång. I stället för människor med makt kan vi nu som kristna, i minoritetsställning, bli förebilder. Vi kan utöva inflytande genom vittnesbörd.

Artificiell intelligens

Artificiell intelligens
Våra mänskliga hjärnor utvecklas genom evolutionen med den långsamhet detta innebär. En generell AI kan utveckla sig själv med enorm hastighet och lämna den mänskliga tankeförmågan långt bakom sig. Vilka vetenskapliga framsteg som då sker kan vi inte ens föreställa oss.
Kan en dator bli medveten?
En kompetent generell AI kan använda sin intelligens för att förbättra sig själv. Algoritmerna förbättras och med det kan nästa generation skapa ännu bättre algoritmer i en exponentiell utveckling.

Ryssland och Ukraina

För att förstå Ryssland behöver man förstå den rysk-ortodoxa kyrkans roll och de närmast apokalyptiska idéer om Rysslands utkorelse som närs av delar av den ryska eliten.

Rysk-ukrainska kriget och ortodoxin
Både Rysslands president Vladimir Putin och den rysk-ortodoxa kyrkans patriark Kirill talar gärna om de ukrainska och ryska folken som broderfolk och menar därtill att Ukraina i kyrkligt avseende ska vara underställt Moskva.
Moskva – det tredje Rom?
De idéhistoriskt och teologiskt bestämda tankarna på »det heliga Ryssland» och på »Moskva som det tredje Rom» handlar om ett särskilt uppdrag i världen. Det innebär att heligheten är en del av den ryska självförståelsen, både när det gäller själva Ryssland och hur man ser på andra länder.
Rysk bibeltolkning på avvägar
Kirill har hävdat att det ryska kriget mot Ukraina har en metafysisk karaktär. Med det torde han mena att Ryssland försvarar sig mot den icke-kristna anda som präglar mycket av västerlandet. Och i förlängningen att Gud har med detta krig att göra.
Ryska gestalter
Att läsa Bodin är alltid en läsning att se fram mot. Boken är mycket riktigt fylld av lärdom och intressanta perspektiv. För den som inte har drabbats av panik vad gäller rysk kultur finns här mycket att hämta.
Kyrie eleison
Människor dör. Makten, som själv sitter säkert bakom tjocka murar, beordrar soldater att döda och dö. Människor för vilka Jesus Kristus dött, som är så älskade att Gud sände sin son för deras skull.
Metropolit Tichon – initiativtagare till historieparkerna Rossija – moja istorija
Metropoliten Tichon är välkänd i det ryska samhället, inte minst genom sin bästsäljande bok Vardagshelgon vilken sålts i över 1,1 miljoner exemplar.
Patriarken Kirill och kriget i Ukraina
Det är motiverat att foga in patriark Kirills uttalanden i ett vidare perspektiv än det kyrkliga eller personliga. Han tillhör en idétradition som traderats i Ryssland inte endast inom den kyrkliga sfären utan även inom den politiska och kulturella.